Tietosuoja

Rekisteriseloste | Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 1)

Rekisterinpitäjä

1) Nimi Kymppikylppäri Oy, Hannulankatu 7 A5, 33580 Tampere
Y- tunnus: 3174070-6

2) Rekisteriasioita hoitava henkilö Kymppikylppäri Oy, Jussi Siikakoski (etunimi.sukunimi@kymppikylppari.fi)

3) Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,

• lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen,

• analysointi ja tilastointi,

• markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä

• muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• Etu- ja sukunimi

• Ikä, sukupuoli, kieli

• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

• Kiinnostuksen kohteet

• Tarjouspyynnön kohde (esim remontit)

• Asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajankohta

• IP-osoite, selain, selainversio, tulo- ja poistumissivut sekä selailu- ja hakutiedot

• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5) Tietolähteet

Asiakastiedot saadaan:

• Asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

• Yhteydenottolomakkeen kautta

• Muulla tavoin

6) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteydenottolomakkeen kautta saatuja henkilötietoja ei anneta tai myydä kolmansille osapuolille. Käyttäjätietoja voidaan kerätä myös evästeiden kautta, jolloin ne ovat myös Googlen ja Facebookin käytössä. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Suoramarkkinointitarkoituksiin keräämiä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen suoramarkkinointia koskevien toimenpiteiden saattamiseksi loppuun. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7) Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Yritys käyttää kaikkia kohtuullisia toimia ylläpitääkseen fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia turvatoimia suojatakseen henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta tai sopimattomalta käytöltä mutta huomauttaa myös, että Internet ei ole aina turvallinen väline. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.